Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2017

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 grudnia 2017 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 11 stycznia 2018 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać
na „formularzu konsultacji" w terminie od 20 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.
do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


Do pobrania:
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
PDFZałącznik do sprawozdania z konsultacji społecznych.pdf
PDFZałacznik nr 1 - projekt uchwały.pdf
PDFZałącznik nr 2 - ogłoszenie konsultacji.pdf
PDFZałącznik nr 3 - formularz.pdf
DOCzałącznik nr 3 do zarz. dot. konsultacji PGN - formularz.doc
PDFZarzadzenie - konsultacje PGN.pdf


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu Programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji : od 11 października 2017 r.  do 27 października 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty
na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi
i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki wpłynął jeden wypełniony formularz od organizacji pozarządowej (stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania): Stowarzyszenie „Tęczowa Szósteczka”

PDFTabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.pdf
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji Stowarzyszenie Tęczowa Szósteczka.pdf

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2017 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2017 r. do godz. 14:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 11 października 2017 r.  do 27 października 2017 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:
PDFZarządzenie nr 761.2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 października 2017.pdf
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-10-11
Data udostępnienia: 2017-10-11

 

 

 

 

 


 


 

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 06 września 2017r. do 27 września 2017r. do godz. 15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/wniosku

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi/wniosku

1

Dariusz Gała

 

Zanim weszła w życie ustawa o odpadach, bądź jeszcze wcześniej można było utylizować odpady zielone na własnej posesji (palić). Później zostało to zakazane, lecz w zamian, gmina zobowiązała się odbierać każdą ilość odpadów bio. Teraz się okazało że jest tego za dużo, więc chcecie by to mieszkaniec sam się o to martwił. Czy to jest sprawiedliwe? Czy zgodne z ustawą z 14.12.2012 o odpadach? Artykuł 30.1 zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami a jedynie dopuszcza kompostowanie na własne potrzeby. Nie wszyscy mają takie potrzeby.

Co w zamian? Kompostowanie wymaga nakładów, zarówno finansowych jak i pracy. By kompostować gałęzie, krzewy czy inne rośliny wpierw należy je rozdrobnić, trzeba więc kupić odpowiedni do tego sprzęt, i oczywiście poświęcić sporo czasu. W związku z tym proponuję obniżenie opłat za wywóz odpadów dla właścicieli posesji na których powstają takie odpady. Drugą opcją, według mnie jest pozwolenie na utylizację (spalanie) odpadów zielonych na własnej posesji.

 

 

Uwagi nie zostały uwzględnione.

Proponowana zmiana uchwały mówi o możliwości, a nie o nakazie gromadzenia odpadów zielonych w kompostownikach. Taki sposób zagospodarowania odpadów zielonych wynika z Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, jak również z obecnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (§ 5, ust. 1, lit c)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289) rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.                                             W związku z tym, że Gmina Krapkowice objęła odpady zielone selektywną zbiórką nie ma możliwości ich spalania.

Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw prawnych do realizacji zgłoszonych uwag.

 

 


PDFsprawozdanie z konsultacji społecznych.pdf
PDFzałacznik - kosultacje społeczne.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2017-09-28
Data udostępnienia: 2017-09-28


 

 

 

 


 

Zarządzenie burmistrza Krapkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice.

PDFZarządzenie. Konsultacje Statut Sołectw.pdf
PDFprojekt uchwały- statuty sołectw.pdf

 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

 

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice stanowiący akt prawa miejscowego.

 

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.


Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 września 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 27 września 2017 r. do godz. 15:30.
 

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 06 września 2017 r. do 27 września 2017 r. do godz. 15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.


Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest
na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, parter, pokój 16C).

PDFZarządzenie Nr 740-2017 - konsultacje zmiany Regulaminu.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia.pdf
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia.doc
PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Ślęzak
Data wytworzenia: 2017-09-05
Data udostępnienia: 2017-09-05

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce
 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej
w Gwoździcach. Okres realizacji zadania od 01 czerwca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce”).

Załącznik:
Oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Gwoździce.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-26
Data udostępnienia: 2017-05-26

 

 

 

 


 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Projekt zagospodarowania Wiejskiego Placu Rekreacyjnego „Dębowy Zakątek”. Okres realizacji zadania od 04 maja 2017 r. do 28 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna”).

Załącznik:
Oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Dąbrówka Górna.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-04
Data udostępnienia: 2017-05-04

 

 

 

 


 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś przyjazna mieszkańcom”. Okres realizacji zadania od  10 lutego 2017 r.
do 05 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego na rzecz wsi Żużela podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela”).

Załącznik:
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego na rzecz wsi Żużela.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-04-14
Data udostępnienia: 2017-04-14

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające  na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 20 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - Program opieki.pdf

Opublikowano: 09-02-2017


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 27grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. do godz. 17:00.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęły dwa formularze, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/wniosku

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi/wniosku

1

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.  

Os. XXX-lecia 21 47-303 Krapkowice

Rozdział 9.3. Zadnia przewidziane do realizacji przez inne podmioty w latach  2016-2025

Dopisanie nowego zadania inwestycyjnego

Obiekt Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. XXX-lecia 21

Tytuł projektu: Termomodernizacja  obiektu Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach etap 2

Opis: Modernizacja instalacji cwu, częściowa wymiana stolarki okiennej, montaż instalacji PV

Sektor: Budynki użyteczności publicznej

Zakres odpowiedzialności:  KCZ  Sp. z o.o.

Harmonogram realizacji: lata 2017-2020

Koszty realizacji: 701 000 zł

Potencjalne źródła finansowania:  RPO WO 2014-2020 w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej, środki własne KCZ Sp. z o.o. Krapkowice

Wskaźniki monitorowania: zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok],

Szacowana redukcja CO2: Ok. 34% zmniejszenia emisji CO2 (nie mniej niż 29,15 Mg CO2/rok)

Sposób i forma raportowania: Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w ramach raportu z podjętych działań ograniczających emisję CO2

Wniosek został uwzględniony w całości.

2

Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja17
47-303 Krapkowice

Rozdział 9.1.2 Działania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krapkowice

Uaktualnienie danych w oparciu o nowe audyty energetyczne opracowane dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wniosek został uwzględniony w całości.

Zgłoszone wnioski skutkowały dokonaniem przeliczenia wskazanych w dokumencie celów redukcyjnych w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii. Również zmiany jakie nastąpiły od marca 2016 roku do chwili obecnej w odniesieniu do źródeł finansowania wymogły konieczność ich aktualizacji. 

Załączniki:
sprawozdanie z konsultacji zmiany PGN.pdf
Załacznik Nr 1 do sprawozdania.pdf
Załacznik Nr 2 do sprawozdania.pdf

Opublikowano: 18.01.2017 r.


OGŁOSZENIE


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.


Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” stanowiący akt prawa miejscowego. Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 18 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, parter, pokój 18).

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 542/2017.pdf

załącznik nr 1 Program opieki na 2017 rok.pdf

Załącznik nr 2 ogłosznie o konsultacjach.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.doc

Opublikowano dnia 17.01.2017 r.