Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.

Na podstawie: art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważniam panią Alicję Badek-Murzyn pełniąca obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach: 1. do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (401), dodatkowe wynagrodzenie roczne (404) wraz ze składkami od nich naliczonymi (411, 412), zakup energii (426), zakup usług remontowych (427).
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. 1. Zmian określonych w § 1 dokonuje się zarządzeniem wewnętrznym na piśmie, którego kopię przekazują do wiadomości Burmistrzowi w dniu wydania zarządzenia.
2. O zmianach dokonanych ostatniego dnia miesiąca kierownik jednostki informuje Burmistrza, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania zarządzenia.
3. Zmiany w budżecie dokonane na mocy posiadanych uprawnień wchodzą w życie z dniem wydania zarządzeń określonych w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Informacje o dokonanych zmianach, o których mowa w § 2 w jednostkach oświatowych, wymagają akceptacji Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
2. Wszelkie pozostałe zmiany planu wydatków i dochodów jednostki należy przedłożyć w formie wniosku.
3. Wnioski dotyczące zmian planu wydatków należy złożyć w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian przed zaciągnięciem zobowiązań.

§ 4. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach nadzorujący oświatowe jednostki organizacyjne oraz Naczelnik Wydziału Budżetowo- Finansowego są odpowiedzialni za bieżącą aktualizację planu budżetu na podstawie otrzymanych od kierowników jednostek informacji o zmianach w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.

§ 6. Upoważnienia udziela się na czas określony od dnia 22 sierpnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


z up. Burmistrza Krapkowic
 
Romuald  Haraf