Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1189) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Anny Klimek nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie: 1) Jolanta Myśluk – przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji;
2) Halina Pilarz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu;
3) Mirosława Trybała – Ekspert;
4) Jolanta Jaworek – Ekspert;
5) Leszek Felsztyński - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura