Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 79 a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady ustalenia i wyliczenia kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krapkowice według załącznika do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2017r. § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 399/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 26.04.2016 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krapkowice, o którym mowa w art. 79 a ustawy o systemie oświaty. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura