Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Dostawa oraz montaż koszy na śmieci, ławek i stołów rekreacyjnych na terenie za krytą pływalnią Delfin, ul. Wrzosów w Krapkowicach”, w składzie :
1) Irena Wójcik                 -  Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka      -  Członek
3) Damian Górski              -  Członek
4) Zbigniew Pawlikowski   -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. i włącza je do dokumentacji postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia    dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym członkom komisji przetargowej
- prowadzi dokumentację postępowania
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian   w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych.
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami
III. Członek – Katarzyna Kubacka:
- zatwierdza wartość zamówienia
- zatwierdza projekt umowy
-  uczestniczy w sesji otwarcia ofert
  IV.   Członek – Damian Górski:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
- proponuje/zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach merytorycznych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                       

Burmistrz
 
Andrzej Kasiura