Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...

Na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.), oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś, upoważniam Panią Annę Spasówka – starszego specjalistę pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. § 2. Poświadczenie, o którym mowa w § 1, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 3. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Traci moc zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura