Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...

Działając na podstawie art. 8 b oraz art. 2 pkt.9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam co następuje:

§ 1. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam niżej wymienionych pracowników socjalnych do podejmowania następujących działań wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych oraz poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonego postępowania: 1) Lidia Kociurska
2) Renata Gaida
3) Irena Nawrot
4) Karina Pientka
5) Ewa Rutkowska
6) Ewa Mazur
7) Aleksandra Wojtala-Górecka
8) Anna Spasówka
9) Marcelina Bendkowska
10) Teresa Huras
11) Katarzyna Szynalik

§ 2. Poświadczenie, o którym mowa w § 1, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Traci moc zarządzenie nr 507/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura