Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.), oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś, upoważniam Panią/Pana Małgorzatę Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), w tym do: 1) przyjmowania wniosków i innych dokumentów w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
2) pozyskiwania w drodze elektronicznej określonych danych niezbędnych w sprawach j.w.,
3) wydawania zaświadczeń w sprawach j.w.,
4) poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

§ 2. Upoważnienie nie obejmuje prawa do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego. § 3. Poświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 4. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 6. Traci moc zarządzenie nr 535/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura