Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990n r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 1§ 5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic w związku z Uchwałą Nr 01/05/2017 Zgromadzenia Wspólników „DELFIN” Spółka z o.o. z dnia 18 maja 2017 r. postanawiam:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 375 000,00 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ), § 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 750 nowych udziałów po 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100 ) każdy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura