Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków
i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n Budowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach., w składzie :
1) Irena Wójcik                 -  Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka      -  Członek
3) Dariusz Rusin              -  Członek
4) Zbigniew Pawlikowski   -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. i włącza je do dokumentacji postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia  dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej
- prowadzi dokumentację postępowania
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych
i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących
istotnych  zmian   w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych.
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami
III. Członek – Katarzyna Kubacka:
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia
-  zatwierdza projekt umowy
-  uczestniczy w sesji otwarcia ofert

IV.   Członek – Dariusz Rusin:
 - sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu
    dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 - proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi
 - przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach    merytorycznych.
 -  uczestniczy w sesji otwarcia ofert
 -  dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
 -  dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                   

Burmistrz
 
Andrzej Kasiura