Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.

Na podstawie: art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważniam panią Klaudię Pierzkała zastępcę dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach: 1. do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (401), dodatkowe wynagrodzenie roczne (404) wraz ze składkami od nich naliczonymi (411, 412), zakup energii (426), zakup usług remontowych (427).
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. 1. Zmian określonych w § 1 dokonuje się zarządzeniem wewnętrznym na piśmie, którego kopię przekazują do wiadomości Burmistrzowi w dniu wydania zarządzenia. 2. O zmianach dokonanych ostatniego dnia miesiąca kierownik jednostki informuje Burmistrza, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania zarządzenia.
3. Zmiany w budżecie dokonane na mocy posiadanych uprawnień wchodzą w życie z dniem wydania zarządzeń określonych w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Informacje o dokonanych zmianach, o których mowa w § 2 w jednostkach oświatowych, wymagają akceptacji Wydziału Oświaty i Kultury. 2. Wszelkie pozostałe zmiany planu wydatków i dochodów jednostki należy przedłożyć w formie wniosku.
3. Wnioski dotyczące zmian planu wydatków należy złożyć w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian przed zaciągnięciem zobowiązań.

§ 4. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury nadzorujący oświatowe jednostki organizacyjne oraz Naczelnik Wydziału Budżetowo- Finansowego są odpowiedzialni za bieżącą aktualizację planu budżetu na podstawie otrzymanych od kierowników jednostek informacji o zmianach w planach finansowych jednostek organizacyjnych. § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 6. Upoważnienia udziela się na okres od dnia 18 czerwca 2017 roku do dnia 15 lipca 2017 roku. Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura