Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), d) i e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz 1870 z późn. zm. ) zarządza, się co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016r. wynosi 135.034,00 zł;
2. kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r. wynosi 42.074,70 zł;
3. kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi 20.713,60 zł;
4. kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2016 r. – 89.420,00 zł;
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą 2016 roku - nie wystąpiły;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura