Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach i Steblowie wymienione w wykazie GGR.0050.19.2017, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1) 0,40 zł/m 2 dziennie pod sprzedaż gastronomiczną, 2) 1,00 zł/m 2 rocznie pod ogródek rekreacyjny, 3) 150,00 zł/ha rocznie za pastwisko klasy V,
4) 100,00 zł/ha rocznie za rowy,
5) 100,00 zł/ha rocznie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,
6) 80,00 zł/ha rocznie za grunty pod innymi terenami zabudowanymi przeznaczonymi pod uprawy ogrodnicze,
7) 2,00 zł/m 2 miesięcznie za grunty pod innymi terenami zabudowanymi przeznaczonymi pod pomieszczenie magazynowe, 8) 10,00 zł/m 2 miesięcznie za grunty pod innymi terenami zabudowanymi przeznaczonymi pod kiosk handlowy, 9) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy V.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 673/2017.pdf