Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXVIII/333/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość położoną w Rogowie Opolskim wymienioną w wykazie GGR.0050.18.2017, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 480,00 zł + podatek VAT. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 663/2017.pdf