Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 50, art. 110 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28, poz. 750 z 2005r., Nr 40, poz. 540 z 2010r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za jedną godzinę usług opiekuńczych w wysokości 13,00 zł. (słownie: trzynaściezłotych 00/100). § 2. Ustala się stawkę za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 18,00 zł. (słownie: osiemnaściezłotych 00/100). § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 4. Traci moc zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza krapkowic z dnia 21 marca 2011 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017r.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura