Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), § 2, § 5, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) i Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.  Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust 1 ustawy Karta Nauczyciela wynosi: 111 488,00 zł.
2. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się 30% na doradztwo metodyczne dla nauczycieli.
3. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, przeznacza się kwotę 78 042,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz na doskonalenie rad pedagogicznych.
§ 2.  Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 został opracowany w oparciu o:
1) wnioski dyrektorów szkół i placówek,
2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
3) wyniku ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.
§ 3. W roku 2017 dofinansowaniem objęte są następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:
1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, zwane w dalszej części Zarządzenia studiami;
2) kursy kwalifikacyjne;
3) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe itp.;
4) warsztaty metodyczne, szkolenia zespołów przedmiotowych;
5) szkolenia rad pedagogicznych.
§ 4.1. Maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustala się w roku 2017 w wysokości    2.200.00 zł.  
2. Ustala się, że zarządzanie oświatą, realizowane w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, będzie dofinansowane w wysokości 100% poniesionych kosztów.
§ 5.1 Ustala się następujące kierunki studiów i kursów kwalifikacyjnych które będą dofinansowane w wysokości 60 % poniesionych kosztów:
1) arteterapia;
2) biologia;
3) edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;
4) fizyka;
5) fizyka z astronomią;
6) geografia;
7) historia;
8) instruktor piłki ręcznej;
9) instruktor sportu o specjalności pływanie;
10) logopedia;
11) pedagogika;
12) psychologia;
13) surdopedagogika z językiem migowym;
14) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja.
2. Dofinansowaniem objęte są opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za udział w zajęciach (tzw. czesne) oraz opłaty za organizację kursów.
3. Dofinansowanie otrzymuje nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w wysokości co najmniej 1/2 etatu.
4. Dofinansowanie następuje na wniosek nauczyciela, do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie semestru lub zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) rachunek lub fakturę i dowód wpłaty - dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów opłat.
5. Nauczyciel otrzymuje zwrot poniesionych opłat  po pozytywnym zaliczeniu semestru studiów lub po ukończeniu kursu przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
§ 6. W pozostałych formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 zasady dofinansowania będą ustalane w indywidualnych przypadkach:
1) dla nauczyciela – przez dyrektora placówki;
2) dla  dyrektora placówki - przez Burmistrza Krapkowic.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektorom placówek oświatowych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.        
 

Burmistrz Krapkowic


Andrzej Kasiura