Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 Uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24.06.2015 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1478) zarządzam co następuje:

§ 1. W dniach od 01 do 31 marca 2017 r. oraz od 01 do 31 października 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Krapkowice należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się. § 2. Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. § 3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, umieszczenie na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej oraz poprzez rozplakatowanie. § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura