Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)

zwołuję na dzień 27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 28.02.2017 r. do 27.04.2017 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2016 roku i w I kwartale 2017 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”.
      Plan na 2017 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2016 rok.
12. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2015- 2016
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z dnia 01.03.2017 r.);
b) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 07.03.2017 r.);
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt  z dnia 24.03.2017 r.);
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt  uchwały z dnia  30.03.2017 r.);
e) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu  gminy Krapkowice instrumentem płatniczym (projekt  uchwały z dnia  03.04.2017 r.);
f) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały z dnia 12.04.2017 r.);
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 12.04.2017 r. );
h) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z dnia 11.04.2017 r.);
i) uchwalenia m. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 10.04.2017 r.);
j) zmiany Uchwały nr XIV/184/2016 RM w Krapkowicach z 25.02.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z dnia 04.04.2017 r.); 
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt uchwały z dnia 10.04.2017 r.);
l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekt uchwały z dnia 11.04.2017 r.)                        
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                              /-/Andrzej Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 1 marca 2017 roku.pdf (1,85MB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dnia 7 marca 2017 roku.pdf (1,10MB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z dnia 24 marca 2017 r..pdf (1,33MB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf (1,21MB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr.dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych doch. budżetu gminy Kr-ce instrumentem płatniczym.pdf (183,43KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w spr. zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017.pdf (553,97KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr.zmiany wpf.pdf (3,38MB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w spr. Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (197,66KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia mpzp w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.pdf (1,96MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr.zmiany Uchwały Nr XIV-184-2016 z 4.04.2017.pdf (857,58KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów z dnia 10.04.2017.pdf (3,41MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony z dnia 11.04.2017.pdf (1,52MB)
PDFKalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych Gminy Krapkowice (uzupełniony).pdf (3,25MB)