Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów krótko-, średnio- i długoterminowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Krapkowice, opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2016-2025 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, celem uzyskania opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Oba organy stwierdziły brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Ponadto projekt Planu został poddany konsultacjom społecznym poprzez udostępnienie jego treści na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania:
PDFUchwała XVI-205-2020 w sprawie zmiany PGN.pdf