Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim

Na podstawie: art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim, w którym został wyłoniony pan Leszek Felsztyński. § 2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim powierzam panu Leszkowi Felsztyńskiemu na okres od 01.09.2017 roku do 31.08.2022 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura