Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2017/2018 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu 27.03.2017 r.
- 03.04.2017 r.
-
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2017 r.
- 14.04.2017 r.
31.05.2017 r.
- 09.06.2017 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 18.04.2017 r.
- 19.04.2017 r
12.06.2017 r.
- 13.06.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2017 r.
do godz. 12.00
14.06.2017 r.
do godz. 12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21.04.2017 r.
- 28.04.2017 r.
15.06.2017 r.
- 23.06.2017 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2017 r.
do godz. 12.00
26.06.2017 r.
do godz. 12.00

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura