Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt. 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważniam panią Agnieszkę Kasper dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach: 1. do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (401), dodatkowe wynagrodzenie roczne (404) wraz ze składkami od nich naliczonymi (411, 412), zakup energii (426), zakup usług remontowych (427).
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. 1. Zmian określonych w § 1 dokonuje się zarządzeniem wewnętrznym na piśmie, którego kopię przekazują do wiadomości Burmistrzowi w dniu wydania zarządzenia. 2. O zmianach dokonanych ostatniego dnia miesiąca kierownik jednostki informuje Burmistrza, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania zarządzenia.
3. Zmiany w budżecie dokonane na mocy posiadanych uprawnień wchodzą w życie z dniem wydania zarządzeń określonych w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Informację o dokonanych zmianach, o których mowa w § 2 w jednostce, wymagaja akceptacji Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury. 2. Wszelkie pozostałe zmiany planu wydatków i dochodów jednostki należy przedłożyć w formie wniosku.
3. Wnioski dotyczące zmian planu wydatków należy złożyć w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian przed zaciągnięciem zobowiązań.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura