Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 1 i § 5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic w związku z Uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach z dnia 02.03.2017 roku postanawiam:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 79 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). § 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 790 nowych udziałów po 100 zł (słownie sto złotych 00/100) każdy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura