Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek użytkownika wieczystego "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Krapkowicach rozkładam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki: 1) 174/2 z mapy 5 o powierzchni 0,1005 ha, obręb Krapkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest Ksiega Wieczysta OP1S/00065112/9;
2) 25/17 z mapy 12 o powierzchni 0,2286 ha, obręb Krapkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest Ksiega Wieczysta OP1S/0004056/7;
3) 244/1 z mapy 8 o powierzchni 0,0800 ha, obręb Krapkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest Ksiega Wieczysta OP1S/00041028/9;
- za 2017 rok w łącznej wysokości 19.391,38 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiat jeden 38/100) na cztery raty.

§ 2. Szczegółowe warunki określające sposób rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok i terminy zapłaty poszczególnych rat zostaną określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Krapkowice, a użytkownikiem wieczystym. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnikowi Wydziału Budżetowo-Finansowego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura