Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz §27 Statutu Sołectwa Gwoździce uchwalonego w dniu 15 czerwca 1999 r. przez Radę Miejską w Krapkowicach zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie dla wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Gwoździce.
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz.18:00 - miejsce-Sala Wiejska 3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa statut Sołectwa Gwoździce.
§ 2. Ustala się porządek obrad Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie qworum.
2. Wybory przewodniczącego Zebrania.
3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
4. Wybór komisji wyborczej.
5. Wybór sołtysa.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie Zebrania.

§ 3. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gwoździce, w formie obwieszczenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura