Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)

zwołuję na dzień 28 luty 2017 r. (wtorek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXVI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

   1. Otwarcie  XXVI Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 22.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

   3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.11 porządku obrad.

   4. Informacja na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i 
       Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

   5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr 1 z dnia
      25.01.2017 r. ).

   6. Zatwierdzenie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. (projekt uchwały nr 2 z dnia 25.01.2017 r.).

   7. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2017 rok.

   8. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

   9. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

   10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały nr 3  z dnia  09.01.2017 r.);
 • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 4 z dnia 14.02.2017 r.);
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały nr 5 z dnia 28.02.2017 r.);
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 6 z dnia 13.02.2017 r.);
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały nr 7 z dnia 09.02.2017 r.);
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały nr 8 z dnia  09.02.2017 r.);
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego (projekt uchwały nr 9 z dnia 10.02.2017 r.);
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 10 z dnia 10.02.2017 r.);
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” (projekt uchwały nr 11 z dnia 09.02.2017 r.);
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały nr 12    z dnia 09.02.2017 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 13 z dnia 20.12.2016 r.);
 • w sprawie (projekt uchwały nr 14 z dnia 05.01.2017 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały nr 15 z dnia 25.01.2017 r.);
 • w sprawie (projekt uchwały nr 16 z dnia 07.02.2017 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 17 z dnia 07.02.2017 r.);
 • w sprawie (projekt uchwały nr 18 z dnia 14.02.2017 r.);
 • w sprawie(projekt uchwały nr 19 z dnia 10.02.2017 r.);
 • w sprawie (projekt uchwały nr 20 z dnia 13.02.2017 r.);
 • w sprawie (projekt uchwały nr 21 z dnia 13.02.2017 r.);
 • w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywa- nia dotacji (projekt uchwały nr 22 z dnia 13.02.2017 r.).

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

13. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

 

 

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 ws. przyjęcia GPPRPA.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 ws. zmiany uchwały Nr XXV-339-2005 RM z dnia 21.09.2005r. w sprawie uchwalenia statutu OPS w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w spr. zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i  odprowa- dzania ścieków na terenie Gminy Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr. zmiany budżetu na 2017 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w spr.wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia mpzp w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej .pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia mpzp przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta Krapkowice (ul. Ks. Koziołka, Górna, Żeromskiego, Chrobrego).pdf
PDFProjekt uchwały nr 10- w spr.zmiany uchwały nrXXI-255-16-z 29.09.16.-wys.dotacji.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami z dnia 9 lutego 2017 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV1842016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2017 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w spr.wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchom. niezabudow..pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr.wyrażenia zgody na zbycie nieruchom. w drodze bezprzetarg. na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho.dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchom. dotychczasowemu dzierżawcy .pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w spr. przekazania środków finans. na rzecz Policji w roku 2017.pdf
PDFProjekt uchwały nr 20 w spr.określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 21 w spr. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 22 w spr. zmiany uchwały nr XII1532015 RM z dnia 27.11. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom.pdf
PDFProjekt uchwały nr 23 w spr. zmiany uchwały nr XXIV- 298-17 z 18.01.17 r. w spr. projektu dostosowania sieci szkół podst..pdf