Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązkówi odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice” , w składzie : 1) Irena Wójcik - Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka - Członek
3) Dariusz Rusin - Członek
4) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz

§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób : 1. Przewodniczący : - kieruje pracami komisji

- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o którychmowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych –jednolity tekst Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. i włącza je do dokumentacjipostępowania

- przewodniczy w sesji otwarcia ofert

- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy

- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania

- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania

- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych

- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert

- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej

- 2. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.

- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym członkom komisji przetargowej

- prowadzi dokumentację postępowania

- uczestniczy w sesji otwarcia ofert

- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym

- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowychi innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodującychistotnych zmian w treści oferty

- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do SIWZ w sprawach proceduralnych.

- prowadzi korespondencję z Wykonawcami


3. Członek – Katarzyna Kubacka: - zatwierdza wartość zamówienia

- dokonuje analizy zgodności projektu umowy z zasadami i warunkami postępowaniaokreślonymi w SIWZ

- uczestniczy w sesji otwarcia ofert


4. Członek – Dariusz Rusin : - zatwierdza zgodność opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z dokumentacjiprojektowej i STWiOR - art. 29-31 ustawy Pzp.

- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobudokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- sporządza SIWZ w zakresie opisu kryteriów oceny ofert i nadaje im wagi.

- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do SIWZ w sprawach merytorycznych.

- uczestniczy w sesji otwarcia ofert

- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu

- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura