Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIV/403/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.4.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w sali konferencyjnej na I piętrze, o godz. 11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu […] każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu […])
na adres e-mail: umig@krapkowice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

  • art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
    o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu,
  • art. 46 pkt 1 w/w ustawy udostępnieniu informacji […] prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz o możliwości zgłaszania uwag na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Krapkowic.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Krapkowic

  /-/ Andrzej Kasiura