Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2017 rok

Informuję, że nabór kandydatów na członków komisji konkursowych został przedłużony do dnia 20.02.2017 r.

PDFZarządzenie nr 575.2017.pdf

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2017 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. organizacji i promocji wolontariatu.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 13 lutego 2017 r. do godz. 17:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

 Do pobrania:
PDFZarządzenie nr 565.2017.pdf
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf


 

logo.jpeg
 

Burmistrz Krapkowic

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XXII/260/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” ogłasza: 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ
W 2017 ROKU

ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 547.2017.pdf

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 548.2017.pdf

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 549.2017.pdf

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 550.2017.pdf

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 551.2017.pdf

6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 552.2017.pdf

7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 553.2017.pdf

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 554.2017.pdf

9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 555.2017.pdf

10. turystyki i krajoznawstwa;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 556.2017.pdf

11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 557.2017.pdf

12. organizacji i promocji wolontariatu;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 558.2017.pdf

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  09.02.2017 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).