Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)

XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu  17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

 z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 29.09.2016 r.

 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt.7 porządku  obrad.

 4. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok

  a) projekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” (projekt uchwały z dnia 31.10.2016 r.) 

 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok .

     b) projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku

         od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia  25.10.2016r.)

     c) projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości  podatku od środków

         transportowych (projekt uchwały z dnia 26.10.2016 r.)

     d) projekt uchwały nr 4 w sprawie opłaty prolongacyjnej (projekt uchwały z dnia

          26.10.2016 r.)

 6. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

     e) projekt uchwały nr 5  w sprawie  przyjęcia apelu Ministra Infrastruktury

         i Budownictwa  w przedmiocie modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia

         w rozkładzie jazdy PKP PLK S.A. liczby bezpośrednich połączeń kolejowych

         pomiędzy ośrodkami położonymi wzdłuż linii kolejowej E30 i E59 (projekt uchwały 

          z dnia 27.10.2016 r.)

     f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

         (projekt uchwały z dnia 02.10.2016 r.)

     g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

        (projekt uchwały z dnia 02.10.2016r.)

     h) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy

        zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia

        01.10.2016r.)

     i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie

        nieruchomości (projekt uchwały z dnia 03.10.2016r.)

     j) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie

        nieruchomości (projekt uchwały z dnia 13.10.2016r.)

    k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości

        niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką

        Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały z dnia 18.10.2016r.)

    l) projekt uchwały nr 12  w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości

       niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 25.10.2016r.)

  m) projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia  międzygmin-

       nego pomiędzy Gminą Kędzierzyn- Koźle, a Gminą Krapkowice (projekt  uchwały

       z dnia 28.10.2016 r.)

    n) projekt uchwały nr 14 w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Krapkowice

        zadania z zakresu właściwości Powiatu Krapkowickiego (projekt uchwały z dnia

        28.10.2016 r.)

    o) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej

        w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia Gminnego

        Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji

        wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek

        oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia

        28.10.2016 r.)

    p) projekt uchwały nr 16 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy

       Społecznej w Krapkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania

       świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (projekt uchwały z dnia 28.10.2016 r.)

 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad

       oraz w okresie międzysesyjnym.

 8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 9. Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załączniki:

PDFProjekt Uchwały nr 1- porządek współpracy z organiz.pozarządow.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2-w spr.określenia wys.stawek podatku od nieruchom. i zwolnień od tego podatku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3- w spr.okreslenia wys.stawek podatku od środków transport.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4- w spr.opłat prolongacyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr.Apelu Ministra Infrastruktury i Budownictwa-modernizacja PKP.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 - w spr.zmiany budżetu.pdf
PDFAutopoprawka nr 1 do projekt uchwały nr 6- zmiana budżetu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7- w spr.wpf.pdf
PDFAutopoprawka nr 1 do Projektu uchwały Nr 7 - wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8- w spr.udzielenia bonifikaty-lokal mieszkalny.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9- w spr.nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10- w spr.nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11- w spr.zbycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12- w spr. sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13- w spr.porozumienie w sprawie nauczania religii Zielonośw.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14- porozumienie w sprawie nauczania religii Kościoła Bożego.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15- w spr.zmiany uchwały nr XXI-256-16 -GCUW.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16-w spr. upoważnienia kier. OPS do prowadzenia zadań w spr. świadczeń pomocy materialnej.pdf