Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

zwołuję na dzień 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 23.06.2016 r. do 29 .09.2016 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2016 roku.

5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2016 roku.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2016r.

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2016.

9. Informacja nt. realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 06.07.2016 r.);

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 19.07.2016r.;

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 20.07.2016 r.;

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabyci nieruchomości (projekt z dnia 28.07.2016 r.);

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt z dnia 27.07.2016 r.)

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu (projekt z dnia 04.08.2016r.);

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt z dnia 11.08.2016 r.)

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” (projekt z dnia 13.09.2016 r.)

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nrXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.)

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok dla zwierząt i ich części (projekt z dnia 29.08.2016 r.)

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach (projekt z dnia 14.09.2016 r. )

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r.)

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r.)

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r.)

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt z dnia 15.09.2016 r.)

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krapkowice (projekt z dnia 15.09.2016r)

q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.)

r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok ( projekt z dnia 14.09.2016r.)

s) Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 14.09.2016r.)

t) Projekt uchwały nr 20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r.)

u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic (projekt z dnia 16.09.2016 r.)

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

13. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załącznik:
PDFprojekt nr 1-nieodpłatne nabycie nieruchomosci.pdf
PDFprojekt nr 2- odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFprojekt nr 3-nieodpłatne nabycie nieruchomosci.pdf
PDFprojekt nr 4- nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFprojekt nr 5-udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego.pdf
PDFprojekt nr 6- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFprojekt nr 7- wydzierżawieie nieruchomości.pdf
PDFprojekt nr 8-Program Rewitalizacji.pdf
PDFprojekt nr 9- płatne parkowanie w strefie.pdf
PDFprojekt nr 10- bezdomne zwierzęta- spalarnie,grzebowiska.pdf
PDFprojekt nr 11- plan miejscowy zagosp.przestrzenn,-ul. Kusocińskiego_ Oleandrów.pdf
PDFprojekt nr 12-zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFprojekt nr 13- zaliczenie dróg do kategrii dróg gminnych.pdf
PDFprojekt nr 14-zaliczenie dróg do kategrii dróg gminnych.pdf
PDFprojekt nr 15- zaliczenie dróg do kategorii gminnych.pdf
PDFprojekt nr 16-Zmiana dotacji dla żłobka wrzesień.pdf
PDFProjekt nr 17-Utworzenie CUW i statut.pdf
PDFprojekt nr 18 zmiana budżetu.pdf
PDFprojekt nr 19 - wpf.pdf
PDFprojekt nr 20 uchwała drogowa.pdf
PDFprojekt nr 21 w spr. wynagrodzenia burmistrza.pdf