Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”

 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/383/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013 r. poz. 2748), zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”.

 

Podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych był każdy interesariusz.

 

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 17 sierpnia 2016 r. do 07 września 2016 r. do godz. 15:30

 

Obwieszczenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłaszania uwag/wniosków oraz projektem Programu zostało umieszczone:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krapkowice pod adresem http://bip.krapkowice.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice http://krapkowice.pl/3088/strona-glowna.html oraz http://rewitalizacja.krapkowice.pl/
  • w siedzibie Gminy Krapkowice tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303

Krapkowice, II budynek, pok. 13, w godzinach pracy urzędu oraz

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu,

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich uwag i wniosków do projektu LPR, w czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r. do godz. 15:30, za pośrednictwem:

  • osobiście lub pocztą w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków na adres: Urząd Miasta
    i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, fax. 077/44 66 888,
  • w formie elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach pracy urzędu.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego wpłynął jeden wypełniony formularz od Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Krapkowice powołanego Zarządzeniem nr 49/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 lipca 2016 r.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag postanawia się uwzględnić je i wprowadzić do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”.

 

Załączniki:

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych.pdf

PDFFormularz zgłaszania uwag_wniosków - Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Krapkowice.pdf