Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)
zwołuję na dzień 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04.2016 r. do 23.06.2016 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w formie pisemnej.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.
4 Realizacja wniosków za 2015 rok.
5. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2016.
6. Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu i zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2015 rok- projekt uchwały nr 1 z dnia 03.06.2016r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok- projekt uchwały nr 2 z dnia 03.06.2016r.).
8. Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały nr 3 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice (projekt z dnia 31.05.2016 r.);
b) Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej (projekt z dnia 06.06.2016 r.);
c) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt z dnia 08.05.2016 r.);
d) Projekt nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 06.06.2016r.);
e) Projekt uchwały nr 7 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim (projekt z dnia 07.06.2016 r.);
f) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2015 rok (projekt z dnia 08.06.2016 r.);
g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 10.05.2016 r.);
h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 20.05.2016 r.);
i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 01.06.2016r.);
j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r. );
k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r.);
l) Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 07.06.2016 r.);
m) Projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 07.06.2016r.);
n) Projekt uchwały nr 16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.);
o) Projekt uchwały nr 17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z dnia 07.06.2016r.);
p) Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.;)
r) Projekt uchwały nr 19 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (projekt z dnia 08.06.2016r.);
s) Projekt uchwały nr 20 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z dnia 08.06.2016r.);
t) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego przez gminy: Chrząstowice, Lubsza, Popielów, Strzeleczki, Prószków, Niemodlin, Turawa, Tułowice i Dąbrowa (projekt z dnia 08.06.2016r.);
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

 

Załącznik:
PDFprojektuchwały nr 1- w sprawie rozpatrzenia i zatw. spr. finans. za 2015.pdf
PDFprojekt uchwały nr 2- w sprawie absolutorium 23.06.2016.pdf
PDFprojekt uchwały nr 3 w spr.zawarcia umowy o wspłdziałaniu z gminami.pdf
PDFprojekt uchwały nr 4- w spr. spłaty pożyczki Delfin.pdf
PDFprojekt uchwały nr 5 - zmiana budżetu na 2015 rok.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 6 - wpf.pdf
PDFprojekt uchwały nr 7- w sprawie dotacji na kościół w Rogowie Opol..pdf
PDFprojekt uchwały nr 8- w sprawie bilansu skonsolidowanego 2015.pdf
PDFprojekt uchwały nr 9- w spr.zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFprojekt uchwały nr 10 - w spr.zgody na odpłatne nabycie nieruchomosci.pdf
PDFprojekt uchwały nr 11- w spr. dzierżawy nieruchomości dla Zampap.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12- umowa dzierżawyDelfin.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13- dzierżawy PCK.pdf
PDFpeojekt uchwały nr 14- w spr.sprzedaży nieruchomosci w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 15 - termin opłaty z odpady komun..pdf
PDFprojekt uchwały Nr 16 -wzór deklaracji do 30.09.2016.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 17- metoda ustalania oplat za odpady komunalne.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 18 - wzór deklaracji od 01.10.2016.pdf
PDFprojekt uchwały nr 19 - w spr.inicjatywy lokanej.pdf
PDFobligacje proj. 20 na sesję 23.06.2016.pdf
PDFprojekt uchwały nr 21-porozumienie miedzygminne.pdf