Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446)

zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 25.02.2016 r. do 28.04.2016 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 15 porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2015 rok.

5. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość zasiłków  oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2015 roku.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.

7. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku i w I kwartale 2016 r.

8. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

9. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.

10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.

12. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2016 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2015 rok.

13. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice.

14. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zniesienia formy ochrony przyrody- pomnika przyrody (projekt uchwały z dnia 11.03.2016 r.);

b) ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 13.04.2016 r.);

c) uchylenia uchwały nr IV/49/03 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego (projekt z dnia 12.04.2016 r.);

d) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r.);

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowe (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r.);

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 12.04.2015r.);

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r );

h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i nr 415 (ul. Opolska, ul.1 Maja, ul. Głowackiego) w miejscowości Krapkowice (projekt uchwały z dnia 14.04.2016 r.).

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

16. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

17. Zakończenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na XVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

 

Załączniki:

PDFprojekt nr 1- w spr. zniesienia formy ochrony przyrody.pdf
PDFProjekt nr 2 w spr. ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice.pdf
PDFprojekt nr 3-uchylenie uchwały-podatek rolny.pdf
PDFProjekt nr 4 zmiana budżetu.pdf
PDFProjekt nr 5 wpf.pdf
PDFprojekt nr 6- w spr.sporządzen.miejs.planu- Ks.DuszyKs. Duszy.pdf
PDFprojekt nr 7- w spr.sporządz.miejsc.planu-l.Limanowskiego.pdf
PDFProjekt nr 8 w spr.-pomocy fiansowej dla Województwa Opolskiego.pdf
PDFProjekt nr 9 zmiana statutu.pdf