Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2016 rok

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2016 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. turystyka i krajoznawstwo;
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. organizacji i promocji wolontariatu;

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 15 lutego 2016 r. do godz. 17:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17. 
 

 Do pobrania:
PDFZarządzenie Nr 334.2016 - nabór kandydatów do komisji konkursowych.pdf (325,65KB)
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (37,50KB)


 

logo.jpeg

Burmistrz Krapkowic

działając art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339), w nawiązaniu do uchwały nr XI/133/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ
W 2016 ROKU

ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin; 
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 308.2016.pdf (189,61KB)

 

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarzadzenie nr 309.2016.pdf (189,03KB)

 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 310.2016.pdf (188,44KB)

 

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 311.2016.pdf (189,19KB)

 

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 312.2016.pdf (188,64KB)

 

6. wypoczynku dzieci i młodzieży; 
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 313.2016.pdf (249,88KB)

 

7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 314.2016.pdf (188,97KB)

 

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 315.2016.pdf (189,80KB)

 

9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 316.2016.pdf (188,82KB)

 

10. zakresie turystyki i krajoznawstwa;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 317.2016.pdf (187,70KB)

 

11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 318.2016.pdf (189,08KB)

 

12. organizacja i promocja wolontariatu
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 319.2016.pdf (188,09KB)

 


WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  8.02.2016 r. godz. 17:00

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).

Do pobrania:
DOCwzór oferty .doc (125,50KB)
DOCwzór sprawozdania.doc (89,50KB)