Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 .)

zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka
7
XIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach


z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 05.11.2015 r. do 30.12.2015 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej- (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z dnia 10.11.2015 r).

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w roku 2015- (projekt uchwały nr 3 z dnia 15.12.2015 r).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (projekt uchwały nr 4 z dnia 15.12.2015 r).

7. Zatwierdzenie Planów Pracy: Rady Miejskiej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.

8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2016”.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok- (projekt uchwały nr 5 z dnia 16.12.2015 r),

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- (projekt uchwały nr 6 z dnia 16.12.2015 r),

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 7 z dnia 8.12.2015 r),

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 8 z dnia 24.11.2015r),

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 9 z dnia 3.12.2015 r),

f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 10 z dnia 8.12.2015r),

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały nr 11 z dnia 8.12.2015r),

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 12 z dnia 8.12.2015r.),

i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 13 z dnia 14.12.2015r),

j) zmiany uchwały nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 14 z dnia 10.12.2015 r),

k) określenia kryteriów naboru dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów (projekt uchwały 15 z dnia 16.12. 2015 r),

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały nr 16 z dnia 15.12.2015 r)

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt uchwały nr 17 z dnia 15.12.2015 r),

n) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 18 z dnia 15.12.2015 r),

o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim (projekt uchwały nr 19 z dnia 16.12.2015 r),

p) zaliczenia do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały nr 20 z dnia 16.12. 2015 r).

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Andrzej Małkiewicz

 

Załącznik:
PDFProjekt uchwały nr 1 budżet na 2016 - Zarządzenie 257 2015 z 10.11.2015.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2-wpf na 2016 - Zarządzenie 258 2015 z 10.11.2015.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3- Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4- w spr.Planu Komisji rewizyjnej na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr. zmiany budżetu na 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 - w spr. wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości doychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8- w spr.zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9-zgoda na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10- zgoda na dokonanie darowizny.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11-zgoda na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12-zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwły nr 13-zgoda na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14- w spr .zmiany opłaty w przedszkolu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15- w spr. kryterium naboru do placówek szkolnych.pdf
PDFProjekt nr 16- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie autostrady.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17-w spr. przystapienia do sporządzenia planu- Prudnicka- Przemysłowa.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18- aktualność studium uwarunkowań i kier.planów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19- przystąpienie do sporzadzenia m.planu- tereny przemysłowe przy ul. Lesnej w Rogowie op..pdf
PDFProjekt uchwały nr 20 w spr.zaliczenia do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFProjekt budżetu na 2016 autopoprawka - Zarządzenie 257 2015 z 10.11.2015 autopoprawka.pdf
PDFZarządzenie 258 2015 z 10.11.2015 autopoprawka.pdf