Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)

Transmisja dostępna od godziny 14:00
banner_sesja w krapkowicach.jpeg

zwołuję na dzień 05 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 XI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach


z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 11.09.2015r.

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.8 porządku obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia 5.X.2015r.)

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (projekt uchwały z dnia 14.X.2015 r.)

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały z dnia 13.X.2015r.)

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia 13.X.2015r.)

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie opłaty targowej (projekt uchwały z dnia 16.X.2015 r.)

5. Informacja nt. przygotowania Gminy Krapkowice do Akcji Zima 2015/2016.

6. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016rok

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” (projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

7. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 21.X.2015 r.)

h) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
(projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
(projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

j) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

l) projekt uchwały nr 12 w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/151/1999 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.XI.1999r.w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

m) projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

n) projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy (projekt uchwały z dnia 20.X.2015r.)

o) projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn- Koźle, a Gminą Krapkowice (projekt uchwały z dnia 21.X.2015 r.)

p) projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

r) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załącznik:

PDFprojekt uchwały nr 1- w spr.stawki podatku od nieruchomości.pdf
PDFprojekt uchwały nr 2- w spr.stawek podatku od środków transp..pdf
PDFprojekt uchwały nr 3- wzory informacji i deklaracji.pdf
PDFprojekt uchwały nr 4- w spr.inkasa poboru podatków.pdf
PDFprojekt uchwały nr 5- w spr.opłaty targowej.pdf
PDFprojekt uchwały nr 6- w spr.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFprojekt uchwał nr 7 w sprawie zmiany Planu Pracy K.Rewizyjnej na 2015.pdf
PDFprojekt uchwały nr 8 w spr.zgody na odpł.nabycie nieruchom..pdf
PDFprojekt uchwały nr 9- w spr.zgody na odpł.nabycie nieruchom..pdf
PDFprojekt uchwały nr 10 w spr.sprzedaż nieruchomości niezabudow..pdf
PDFprojekt uchwały nr 11 w spr.udzielenia bonifikaty.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12 w spr. uchylenia uchwały nr nrXI-151-99 z 29.11.99-wieczyste.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13 w spr.sprzedaży nieruchomości niezabudow..pdf
PDFprojekt uchwały nr 14 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawieni nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
PDFprojekt uchwały nr 15- w spr. Porozumienia w sprawie nauczania religii.pdf
PDFprojekt uchwały nr 16 w spr. zmiany budzetu gminy na 2015 r.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 17 -w spr. wpf.pdf