Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015

Transmisja dostępna od godziny 14:00
banner_sesja w krapkowicach.jpeg

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

zwołuję na dzień 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 X Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 18.06.2015r. do 11.09.2015r.

3. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2015 rok.

5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2015 roku.

6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Krapkowice w roku szkolnym 2014/2015 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkół.

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2015 r.

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2015.

9. Informacja nt. realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców gminy Krapkowice.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt z dnia 09.06.2015r.)

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 22.06.2015 r.)

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z dnia 19.06.2015 r.)

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 25.06.2015 r.)

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zamiany nieruchomości (projekt z dnia 30.06.2015 r.)

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z dnia 09.07.2015 r.)

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (projekt z dnia 22.07.2015 r.)

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 23.07.2015 r.)

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt z dnia 23.07.2015r.)

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej (projekt z dnia 27.07.2015r.)

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 12.08.2015 r. )

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt z dnia 30.07.2015 r.)

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( projekt z dnia 29.07.2015r)

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt z dnia 13.08.2015r.)

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim (projekt z dnia 21.08.2015r.)

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt z dnia 25.08.2015r)

q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015" (projekt z dnia 20.07.2015 r.)

r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 18.08.2015r.)

s) Projekt uchwały nr 19 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.X. 2015 r. (projekt z dnia 20.08.2015r.)

t) Projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt z dnia 26.08.2015 r)

u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 26.08.2015r.)

v) Projekt uchwały nr 22 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych ( projekt uchwały z dnia 27.08.2015 r.)

w) Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyboru ławników (projekt uchwały z dnia 27.08.2015 r.)

x) Projekt uchwały nr 24 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt z dnia 27.08.2015 r.)

y) Projekt uchwały nr 25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (projekt uchwały z dnia 26.08.2015)

z) Projekt uchwały nr 26 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z dnia 26.08.2015 r.)

11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym .

12. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na X Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 w spr.zbycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w spr. zbycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w spr. obciązenia nieruchomości służebnoscią.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w spr.oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr. zamiany nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawi dokonania darowizny.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr. obicążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w spr.nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w spr.zbycia nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr.sprzedazy nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w spr.odpłatne nabycie nierchomosci.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 - przekształcenie.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 - zwrot bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwaly nr 14- w spr.zmiany uchwaly nrXII-368-13 z 28.11.2013-inkaso-Steblów.pdf
PDFProjekt uchwaly nr 14- w spr.zmiany uchwaly nrXII-368-13 z 28.11.2013-inkaso-Steblów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr.dotacja dla Rogowa Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16- w spr.dotacji na prace konserwatorskie.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 - zmiana Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 - szczegółowy zakres świadczenia usług komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19- w spr.utworzenia odrębnego obwodu glosowania-wybory do Sejmu i Senatu RP-25.X.2015r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 20 zmiana budżetu 10.09.2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 21- wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 22- w spr.ustalenia diet przewodniczacym organów wykon.jednostek pomocniczych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 23- w sprawie wyboru lawników.pdf
PDFProjekt uchwały nr 24 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 25 w sparwie załatwienia skargi z dnia 01.06.2015 na działalność dyrektora.pdf
PDFProjekt uchwały nr 26-obligacje.pdf
PDFProjekt uchwały nr 28- w spr. nadanie-Zasłużony dla MiG Krapkowice.pdf