Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.

Wybory.jpeg

 

wybory_mapa.png

 

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYBORY DO SEJMU - OKRĘG WYBORCZY NR 21
PDFProtokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 21.pdf (5,42MB)
WYBORY DO SENATU - OKRĘG NR 53
XPSProtokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym.xps (14,72MB)

WYBORY DO SEJMU - ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA
PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej-zbiorcze wyniki glosowania.pdf (1 018,37KB)

Więcej informacji: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

 

MATERIAŁY DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345).
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 

Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 październik 2015 roku.


Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)
https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)
https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

 

 


PDFInformacja Burmistrza Krapkowic o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (397,11KB)
 

Informacja o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

INFORMACJA
Burmistrza Krapkowic

o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015r., przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydziale Spraw Obywatelskich, 2 budynek, pokoju Nr 25 w godzinach pracy Urzędu tj. pn. od godz. 7.30 do godz. 17.00, wt – czw. od godz. 7.30 do godz. 15.30, pt. od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 2 października 2015 r. (piątek)
– o godz. 14.00.

Informacje gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej można uzyskać na stronie:

Państwowej Komisji Wyborczej

Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy:

    1. Zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych komitetów, które mają zarejestrowaną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w danym okręgu wyborczym.

Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety

    2. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

    3. Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

    4. Zgłoszenie kandydatów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

    5. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

    6. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu:

a) do 2000 mieszkańców to 6 do 8 osób,

b) od 2001 do 3000 mieszkańców to 8 do 10 osób;

Osoby te powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych
(lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony
jest obwód.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że:

1) przepisy prawa wyborczego nie określają sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu informowania przez komitety
o prowadzonym naborze;

2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, gdyż w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła;

4) przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i w konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanej diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w tym także w zamian za zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła.

5) Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Dlatego też, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii i podejmowania działań w przypadkach, o których mowa powyżej.

Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane,
że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem kodeksu karnego. Jednakże ostateczna ocena,
czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Poniżej strony Państwowej Komisji Wyborczej na której jest publikowany wykaz podmiotów uczestniczących w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP:

Wykaz komitetów wyborczych

Są to podmioty, które za pomocą lokalnych struktur i osoby upoważnione będą dokonywać zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krapkowice.

Wzór dokumentu zgłoszenia:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

                                                                                          /-/Z up. Burmistrza

                                                                                           Małgorzata Meisner

                                                                                                     Naczelnik Wydziału

Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

 

 

Źródło: Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

PDFInformacja o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf (141,22KB)


                                                                                                                                                                      

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej