Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum obwieszczeń

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr X/126/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach zgodnie
z granicami określonymi na załączniku graficznym nr 1 do powyższej uchwały.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 23 października 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 /-/ Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura

Załącznik:

Uchwała X_126_2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr VIII/77/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym nr 1 do powyższej uchwały.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

/-/ Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura

Załącznik:
[Uchwała VIII/77/2015]

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr VIII/78/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ks. Duszy w Krapkowicach zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym nr 1 do powyższej uchwały.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

/-/ Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura

Załącznik:
[Uchwała VIII/78/2015]

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r . poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Krapkowicach uchwały nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

/-/ Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice zgodnie z uchwałą nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice


 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice, do którego Rada Miejska w Krapkowicach przystąpiła uchwałą Nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentu mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

 

/-/ Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura