Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 18 czerwca 2015 roku:

 • Uchwała Nr VIII/74/2015
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2014 rok
 • Uchwała Nr VIII/75/2015
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
 • Uchwała Nr VIII/76/2015
  w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.03.2015 roku na działalność Burmistrza Krapkowic.
 • Uchwała Nr VIII/77/2015
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach.
 • Uchwała Nr VIII/78/2015
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks.Duszy w Krapkowicach.
 • Uchwała Nr VIII/79/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Uchwała Nr VIII/80/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej
 • Uchwała Nr VIII/81/2015
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2014 rok
 • Uchwała Nr VIII/82/2015
  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • Uchwała Nr VIII/83/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze
  stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 • Uchwała Nr VIII/84/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 • Uchwała Nr VIII/85/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/352/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna
 • Uchwała Nr VIII/86/2015
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
 • Uchwała Nr VIII/87/2015
  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
 • Uchwała Nr VIII/88/2015
  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
 • Uchwała Nr VIII/89/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu
 • Uchwała Nr VIII/90/2015
  w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice
 • Uchwała Nr VIII/91/2015
  w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice"
 • Uchwała Nr VIII/92/2015
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VIII/93/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy
 • Uchwała Nr VIII/94/2015
  w sprawie wystąpienia z apelem do Zarządu Województwa Opolskiego.
 • Uchwała Nr VIII/95/2015
  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego starań Gminy Gogolin o wybudowanie wiaduktu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409