Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem  i wysyła do wybranego urzędu. 

Jeśli jakikolwiek urząd nie udostępnia wniosku w wymaganej sprawie drogą elektroniczną, obywatel może ją zrealizować wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Katalog spraw na ePUAP (linki prowadzą do zewnętrznych serwisów):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMiG

Adres formularzy na ePUAP:

Pismo ogólne:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-urzedu

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-5

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

Dopisanie do spisu wyborców:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow

Wpisanie do rejestru wyborców:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/uslugi-wyborcze/najnowsze-uslugi-wyborcze/wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow

Odpisy Aktu Stanu Cywilnego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/odpisy-aktu-stanu-cywilnego/odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-4

Zgłoszenie urodzenia dziecka:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/zameldowanie/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy/zameldowanie-na-pobyt-staly-2

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-5

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego1

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/budownictwo-i-mieszkania/planowanie-przestrzenne/wydanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Ustalenie numeru porządkowego budynku:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/prowadzenie-ewidencji-gruntow-i-budynkow/ustalenie-numeru-porzadkowego-budynku

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Inne sprawy urzędowe (Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja zamawiającego z Wykonawcą):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne/zlozenie-zmiana-wycofanie-oferty-oraz-komunikacja-zamawiajacego-z-wykonawca-2

Adres skrytki na ePUAP:
/UMiG/skrytka
/UMiG/SkrytkaESP

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

W siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (UMiG) należy dostarczyć go do Punktu Obsługi Klienta Urzędu.

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez UMiG.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej UMiG () traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.