Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)

zwołuję na dzień 18 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
VIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 23.04.2014 r. do 18.06.2015 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w formie pisemnej.
3. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2014 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2014 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 28.05.205r.)
4. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2015.
5. Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi .
6. Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt z dnia 29.05.2015 r.)
b) Projekt uchwały nr 3 w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.03.2015 roku na działalność Burmistrza Krapkowic (projekt z dnia 02.06.2015 r.)
c) Projekt uchwały nr 4 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
d) Projekt uchwały nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
e) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (projekt z dnia 26.05.2015 r.)
f) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 14.05.2015 r.)
g) Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt z dnia 18.05.2015 r.)
h) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2014 rok (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
i) Projekt uchwały nr 10 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
j) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
k) Projekt uchwały nr 12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt z dnia 21.05.2015 r. )
l) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 13.05.2015 r.)
m) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/352/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
n) Projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt z dnia 01.06.2015r.)
o) Projekt uchwały nr 16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
p) Projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 03.06.2015r)
q) Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
r) Projekt uchwały nr 19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ( projekt z dnia 03.06.2015r.)
s) Projekt uchwały nr 20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 03.06.2015r.)
t) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice (projekt z dnia 20.05.2015 r)
u) Projekt uchwały nr 22 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
v) Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
w) Projekt uchwały nr 24 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
7. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
8. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w spr. zmiana budz. gmin Krapkowice na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w spr. załatwienia skargi z dnia 23.03.2015 na działalność Burmistrza Krapkowic.pdf
PDFProjekt uchwał nr 4 w spr. przyst. do sporz.planu przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr przyst. do sporządzenia planu zagosp. przestrz przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwała nr 6 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu G. Krapkowice za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr. powowłania zespołu opinującego kandydatów na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w spr. zmiany uchwały Nr XXI-235-2009 w spr. regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12 w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieuchomości.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFprojekt uchwały nr 14 w spr. zmiany uchwały Nr XXI-352-2013 w spr. udzielenia pożyczki LZS Dąbrówka Górna.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. dla wsi Steblów.pdf
PDFprojekt uchwały nr 16 w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFprojekt uchwały nr 17 w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gosp. odpadami komunalnymi.pdf
PDFprojekt uchwały nr 18 w spr. okreslenia wzoru deklaracji.pdf
PDFProjekt Uchwały nr 19 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G. Krapkowice.pdf
PDFprojekt uchwały nr 20 - w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf
PDFprojekt uchwały nr 21 w spr. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.pdf
PDFprojekt uchwały nr 22 w spr. zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie G. Krapkowice.pdf
PDFprojekt uchwały nr 23 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości niezabudowanej w drodze przetargu.pdf
PDFprojekt uchwały nr 24 w spr. zmiany uchwały nr XXV-430-2014 w spr. przystąpenia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-06-16