Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok

Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 

Tytuł dokumentu Data 
udostępnienia
Rok 2015  
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Tomala prowadzącego zakład Mechanika-Blacharstwo-Konserwacja z siedzibą przy ulicy Łąkowej 16 z Kórnicy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na warsztat lakierniczy (wyposażony w stanowisko mycia pojazdów) wraz z cz. mieszkalną”.[treść zawiadomienia»] 14.12.2015 r.

  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 09.12.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.6220.6.2015 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Uruchomienie w istniejących pomieszczeniach produkcyjnych zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Steblowie przy ul. Ligonia 5 na działce nr 1162”, dla którego prowadzone było postępowanie administracyjne na wniosek ESL Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 7/19 oraz BEST WAY DEVELOPMENT Sp. z o. o. 00-382 Warszawa, ul. Solec 81 b lok. A-51 [treść obwieszczenia»]

11.12.2015 r.
W toku wszczętego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Uruchomienie w istniejących pomieszczeniach produkcyjnych zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Steblowie przy ul. Ligonia 5 na działce nr 1162”, którego Inwestorami są ESL Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Bogusławskiego 7/19 oraz BEST WAY DEVELOPMENT Sp. z o. o. 00-382 Warszawa ul. Solec 81 b lok. A-51. [treść obwieszczenia»] 18.11.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 09.09.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.6220.14.2015 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobycie kruszywa naturalnego (piaski i pospółki) spod lustra wody rzeki Odry na następujących odcinkach rzeki:

- od km 106,00 do km 106,32

- od km 106,86 do km 107,18

- od km 124,72 do km 124,98

- od km 134,98 do km 135,30

- od km 137,58 do km 137,75”,

które terytorialnie znajduje się na obszarze gmin: Krapkowice, Tarnów Opolski, Prószków, Zdzieszowice i Reńska Wieś, którego Inwestorem jest Zakład Budowlano-Usługowy Ochrony Środowiska ARKA, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 47-303 Krapkowice. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Krapkowic, w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.[treść obwieszczenia»]

10.09.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 09.09.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.6220.14.2015 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobycie kruszywa naturalnego (piaski i pospółki) spod lustra wody rzeki Odry na następujących odcinkach rzeki:

- od km 106,00 do km 106,32

- od km 106,86 do km 107,18

- od km 124,72 do km 124,98

- od km 134,98 do km 135,30

- od km 137,58 do km 137,75”,

które terytorialnie znajduje się na obszarze gmin: Krapkowice, Tarnów Opolski, Prószków, Zdzieszowice i Reńska Wieś, którego Inwestorem jest Zakład Budowlano-Usługowy Ochrony Środowiska ARKA, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 47-303 Krapkowice. [treść obwieszczenia»]

10.09.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobycie kruszywa naturalnego (piaski i pospółki) spod lustra wody rzeki Odry na następujących odcinkach rzeki:

- od km 106,00 do km 106,32

- od km 106,86 do km 107,18

- od km 124,72 do km 124,98

- od km 134,98 do km 135,30

- od km 137,58 do km 137,75.”  dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Budowlano-Usługowego Ochrony Środowiska ARKA, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 47-303 Krapkowice.
[treść obwieszczenia»]

20.08.2015 r

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 21.07.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GGR.6220.11.2015 dla przedsięwzięcia pn. :,,Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowa odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice”, na wniosek Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.[treść obwieszczenia»]

23.07.2015 r.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowa odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice”.
[treść obwieszczenia»]

07.07.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o numerze GGR.6220.11.2015 stwierdzającego odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowa odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice”. [treść obwieszczenia»]

07.07.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GGR.6220.9.2015 dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica km 8+500 ÷ 9+200 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6+500 ÷ 9 + 200”
[treść obwieszczenia»]

23.06.2015 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GGR.6220.14.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobycie kruszywa naturalnego (piaski i pospółki) spod lustra wody rzeki Odry [treść obwieszczenia»] 19.06.2015 r.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica km 8 + 500 ÷ 9 + 200 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6+500 ÷ 9 + 200”
[treść obwieszczenia»]
22.05.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica km 8 + 500 ÷ 9 + 200 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6 + 500 - 9 + 200" [treść obwieszczenia»]

10.04.2015
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.04.2015 r. postanowienia zawieszającego postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie miejscowości Kórnica, gmina Krapkowice parku elektrowni wiatrowych "Park Kórnica 0865" o łącznej mocy do 16 MW, składajacej się z 5 turbin wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 182 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem" [treść obwieszczenia»] 09.04.2015
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.04.2015 r. postanowienia zawieszajacego postepowanie administracyjne w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie miejscowości Kórnica, gmina Krapkowice parku elektrowni wiatrowych "Park Kórnica 0865" o łącznej mocy do 16 MW, składajacej się z 5 turbin wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 182 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem"Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Budynku warsztatu mechanicznego z lakiernią i pomieszczeniami socjalno - biurowymi". [treść obwieszczenia»] 10.02.2015
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 04.02.2015 r. postanowienia Nr GGR.6220.3.2015 o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie miejscowości Kórnica, gmina Krapkowice parku elektrowni wiatrowych" [treść obwieszczenia»] 06.02.2015
Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu w 03.02.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr NLROŚ.IV.6220.10.17.2014 dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze" [treść obwieszczenia»] 03.02.2015
Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze” [treść obwieszczenia»] 19.01.2015


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-07-23