Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Strona archiwalna

 

Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wyniki sportowe oraz  trenera i działacza klubu sportowego zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych.
 

Stypendia sportowe

Dla kogo?
Stypendium może dostać zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe, a w szczególności:

1) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych kalendarzem sportowym właściwego związku sportowego;
2) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich;
3) powołanie do kadry Polski, województwa Opolskiego w różnych kategoriach wiekowych;

4) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich:
- zajęcie miejsca od 1-16 w Igrzyskach Olimpijskich,
- zajęcie miejsca 1-16 w mistrzostwach Świata Seniorów,
- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świata,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Juniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 na Uniwersjadzie,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Seniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Juniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w Pucharze Kontynentalnym,
- zajęcie miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski seniorów lub młodzieżowców,
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskich Zawodach Dzieci /Finał/, Puchar Polski /Finał/;

5) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich:
- za zajęcie 1-8 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub pucharze świata,

- za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców,
- za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych (kadetów),

6) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w zawodach paraolimpijskich:
- za zajęcie 1-8 miejsca w igrzyskach,
- za zajęcie 1-8 miejsca w mistrzostwach świata lub Europy,

7) w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i wraz z zespołem zajęcie od 1-3 miejsca w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

8) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową w zakresie współzawodnictwa dzieci i młodzieży, bądź w szczególny sposób promujące Gminę Krapkowice.

Zawodnik uzyskuje punkty wyłącznie za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia sportowe.

W jakim celu?
…na dalsze doskonalenie formy poprzez program szkoleniowy.

W jaki sposób?
Stypendium przyznaje i pozbawia go Burmistrz Krapkowic na wniosek:

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia zrzeszającego zawodnika;
2) właściwego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego;

3) zawodnika lub jego opiekuna prawnego

po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów sportowych, powołanej przez Burmistrza Krapkowic, a składającej się z 3 osób powołanych do komisji przez Burmistrza Krapkowic oraz 3 osób wskazanych przez Radę Miejską w Krapkowicach.

Wniosek o stypendium sportowe powinien zawierać:

1) dane osobowe zawodnika;
2) zaświadczenia właściwych związków (federacji) sportowych potwierdzające uzyskane osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (w przypadku osiągnięć w ramach sportu akademickiego potwierdzenie przez właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego);

3) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego;
4) Zobowiązanie klubu o informowaniu o zaistniałych okolicznościach prowadzących do cofnięcia lub wstrzymania stypendium;
5) zaświadczenie o posiadanej klasie  sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy;
6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt;
7) program szkolenia;
8) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu innego stypendium sportowego i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za uprawianie sportu;
9) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.

Gdzie należy złożyć wniosek?  

W sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Punkcie Obsługi Klienta (parter), ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do 30 listopada każdego roku kalendarzowego na rok następny.

Dodatkowe informacje:
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 5.2018 - Punktacja osiągnięć sportowych.pdf

 

Nagrody i wyróżnienia

Dla kogo?

Dla:

- zawodników za prezentowany prze nich poziom i wyniki sportowe,
- trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych.

W jakim celu?

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:

1.Zawodnikowi, który:

1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.

Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu

2. Trenerowi, który:

1) przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

3. Działaczowi sportowemu, który:

1) w okresie swojej pracy, wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyczyniał się do rozwoju sportu w gminie;
2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

W jaki sposób?

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Krapkowic zawodnikom, trenerom i działaczom wyróżniającym się
w działalności sportowej na wniosek:

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia zrzeszającego zawodnika, trenera, lub działacza sportowego;
2) właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego;
3) dyrektora placówki oświatowej;
4) Gminną Radę Sportu;
5) Naczelnika Wydziału właściwego do spraw sportu Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach.

Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien zawierać:

1) Opinia właściwego klubu sportowego, stowarzyszenia w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy niezrzeszonych w dniu złożenia wniosku).
2) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.

Gdzie należy złożyć wniosek?  

W sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach p. 28, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do 30 listopada każdego roku kalendarzowego na rok następny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków (do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania:

1.      PDFUchwała Nr XII-178-2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach.pdf

2.      PDFRegulamin przyznanwania stypendiów, nagród i wyróznień finansowanych z Budżetu Gminy Krapkowice.pdf

3.     DOCwniosek-stypendia.doc

4.      DOCwniosek-nagrody-wyroznienia.doc

       5.      DOCkwestionariusz osobowy do celow podatkowych.doc

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody

Administratorem danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic, z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: umig@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań gminy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
    w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krapkowice przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Krapkowice – firma zapewniająca obsługę informatyczną.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, a wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.