Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2015 rok

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice  w 2015 roku w zakresie:

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

6. wypoczynku dzieci i młodzieży,

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10. turystyka i krajoznawstwo,

 

 

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 16 stycznia 2015 r. do godz. 14:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17. 

 Do pobrania:

PDFZarządzenie nr 32-2014 - nabór kandydatów.pdf

PDFFormularz zgłoszeniowy komisja konkursowa.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-12-22

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic

działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXII/484/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” ogłasza:

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ
W 2015 ROKU

ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie:

 

Ø   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin; 

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarzadzenie nr 14-2014.pdf

 

Ø  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 15-2014.pdf

 

Ø  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 16-2014.pdf

 

Ø  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 17-2014.pdf

 

Ø  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarzadzenie nr 18-2014.pdf

 

Ø  wypoczynku dzieci i młodzieży; 

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarzadzenie nr 19-2014.pdf

 

Ø  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 20-2014.pdf

Ø  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 21-2014.pdf

 

Ø  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 22-2014.pdf

 

Ø  zakresie turystyki i krajoznawstwa;

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 23-2014.pdf

 

Ø  działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 24-2014.pdf

 

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  23.01.2015 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).

 

Do pobrania:

 

DOCwzór oferty .doc

DOCwzór sprawozdania.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-12-16