Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2014 rok

nowa podstrona, dodana 2014-01-15

 

 

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice
w 2014 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2.działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6. wypoczynku dzieci i młodzieży,

7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

9.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10.turystyka i krajoznawstwo,

11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 05 lutego 2014 r. do godz. 15:30 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17. 

 Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 715 - 2014- nabór kandydatów.pdf

DOCFormularz zgłoszeniowy komisja konkursowa 2014.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2014-01-20

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic

działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zmianami) oraz uchwały nr XXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy  Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU
ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. 

          PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 702- 2014.pdf

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

          PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 703-2014.pdf

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

           PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 704-2014.pdf

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

            PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 705 -2014.pdf

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

            PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 706-2014.pdf

 • wypoczynku dzieci i młodzieży, 

           PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 707 -2014.pdf

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

           PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 708 -2014.pdf

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

           PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 709 -2014.pdf

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

             PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 710-2014.pdf

 • zakresie turystyki i krajoznawstwa,

           PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 711-2014.pdf

 • działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

          PDFOgłoszenie do Zarządzenia Nr 712 -2014.pdf
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

 

 

 

 

 

 

Termin składania wniosków: do dnia  05 lutego 2014 r. godz. 15:30

 

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka organizacje pozarządowe).

Do pobrania:

DOCwzór oferty .doc

DOCwzór sprawozdania.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2014-01-15