Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2011 rok

Burmistrz Krapkowic ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Krapkowice na rok 2011 (ogłoszenie o konkursie»)

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Na realizację projektów w 2011 roku przeznacza się kwotę – 180 000,00 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt upływa 27 kwietnia 2011 r. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ).


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-04-15
Data udostępnienia: 2011-04-15

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2011 roku w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  5. wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 15 marca 2011 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.
 
Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych - pobierz»

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-03-09
Data udostępnienia: 2011-03-09

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2011 roku o godz. 15.00.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-02-24
Data udostępnienia: 2011-02-25

 

 

 Burmistrz Krapkowic ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2011” w liczbie ok. 5500 godzin rocznie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 66.700,00 zł.

  • Zarządzenie Nr 25 /2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 stycznia 2011r.
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.03.2011 do 31.12.2011”.

 

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia (nr 541/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011”)

 


Zarządzenie Nr 541/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej „organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011”

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji  konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011”

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011”. 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2011-02-01