Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z nimi zrównane w zakresie:

  • pomocy społecznej - na podstawie zarządzenia nr 353/2009 z dnia 16.11.2009r.
  • działalności w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu - na podstawie zarządzenia nr 386/2010 z dnia 18.01.2010r.
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - na podstawie zarządzenia nr 387/2010 z dnia 18.01.2010r.
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania - na podstawie zarządzenia nr 388/2010 z dnia 18.01.2010r.
  • wypoczynku dzieci i młodzieży - na podstawie zarządzenia nr 389/2010r.
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie zarządzenia nr 390/2010 z dnia 18.01.2010r.
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  - na podstawie zarządzenia nr 391/2010 z dnia 18.01.2010r.
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - na podstawie zarządzenia nr 392/2010 z dnia 18.01.2010r.

 

Konkurs ofert  Nr 1/2010                      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu pomocy społecznej.
Nazwa zadania: Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w liczbie ok. 6500 godzin rocznie.                                     
Termin składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, tj. do 16 grudnia 2009 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 1/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-11-16
Data udostępnienia: 2009-11-16
 
Konkurs ofert Nr 2/2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.
Nazwa zadania: a) wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy lub dla mieszkańców gminy;
b) wspieranie szkoleń i współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej;
c) upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji;
d) wspieranie sportu w środowisku wiejskim.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 2/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
 
 Konkurs ofert Nr 3/2010  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Nazwa zadania: a) organizowanie pomocy i opieki wśród osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i pozbawionych opieki;
b) przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji poprzez edukację zdrowotną oraz wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który ułatwi funkcjonowanie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w środowisku domowym.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 3/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
  
Konkurs ofert Nr 4/2010  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Nazwa zadania: a) wspieranie rozwoju edukacji lokalnej (REL);
b) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Krapkowice;
c) promowanie działalności innowacyjnej, podejmowanej przez nauczycieli, która służy podnoszeniu jakości kształcenia i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 4/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
 
Konkurs ofert Nr 5/2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Nazwa zadania: a) wspieranie aktywnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, połączonych z działalnością wychowawczą (kolonie, obozy).
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 5/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
 
Konkurs ofert Nr 6/2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nazwa zadania: 1.Obszar współpracy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmuje następujące zadania:
a) aktywizacja i integracja środowisk emerytów i rencistów;
b) aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;
c) integracja międzypokoleniowa;
2.Obszar współpracy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych obejmuje następujące zadania:
a) wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 6/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
 
Konkurs ofert Nr 7/2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Nazwa zadania: a) wspieranie działalności promującej przedsiębiorców i twórców ludowych w kraju i  poza jego granicami;
b) wspieranie organizacji obozów językowych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży miast partnerskich;
c) wspieranie działalności promującej gminę poprzez dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych i kulturalnych;
d) wspieranie współpracy i aktywizacja społeczności lokalnych miast partnerskich w celu promocji gminy.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 7/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20
 
Konkurs ofert Nr 8/2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Nazwa zadania: a) propagowanie kultury mniejszości narodowych;
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych.
Termin składania ofert: Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego 2010 roku
Ogłoszenie o konkursie: Otwarty konkurs ofert nr 8/2010»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-01-18
Data udostępnienia: 2010-01-20