Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Straż Miejska w Krapkowicach

   
  Symbol: SM
Komendant Straży Miejskiej: Zdzisław Tupko
 E-mail: z.tupko@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 810
 
Starszy Specjalista: Tomasz Bordak
 E-mail: t.bordak@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 810
 
Starszy Strażnik miejski: Marcin Gałka
E-mail: m.galka@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 843
 
Strażnik miejski: Kamila Polok
 E-mail: k.polok@krapkowice.pl
Nr telefonu: 77 44 66 843
 
Aplikant: Karolina Urbanowicz
 E-mail: k.urbanowicz@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 843
 
Nr telefonu: 77 44 66 843, 77 46 61 300, kom. 606 44 84 22,
 E-mail: strazmiejska@krapkowice.pl
 
Straż Miejska w Krapkowicach mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
przy ul. 3 Maja 17 (niski parter - wejście od strony ul. Działkowej).
   
Dni i godziny obsługi interesantów:

Tymczasowo zostały zmienione godziny obsługi interesantów
Od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30 

 

Zakres działania - zadania:


1.Zakres zadań Straży Miejskiej w Krapkowicach określa ustawa o strażach gminnych oraz Regulamin Straży Miejskiej.

Do zadań straży miejskiej, należy w szczególności:

 1. prowadzenie systematycznego rozpoznania na terenie Gminy Krapkowice zjawisk wywierających negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych;
 3. egzekwowanie od właścicieli, zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonania obowiązku utrzymania porządku i czystości w budynkach i w ich otoczeniu;
 4. udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i samorządowych, religijnych, wizyt i delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i handlowych;
 5. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania zakłócenia porządku publicznego i niszczenia mienia;
 6. podejmowanie działań przyczyniających się do zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie czystości;
 7. informowanie zarządców dróg i właściwy Referat Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowym;
 8. kontrola i egzekwowanie od właścicieli numeracji posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, miejsc plakatowania, ogłoszeń i itp.;
 9. ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan techniczny wskazuje, że nie jest używany oraz pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 10. podejmowanie działań zmierzających do eliminowania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, przeciwdziałania tworzeniu dzikich wysypisk, niszczeniu zieleni, kompleksów leśnych i parków oraz zanieczyszczaniu wód;
 11. egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowiska i w handlu okrężnym;
 12. kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie Ustawy o godle, barwach i hymnie RP;
 13. egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Krapkowice;
 14. przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych wynikających ze skargi wniosków mieszkańców Gminy Krapkowice;
 15. utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, służbami sanitarnymi, szkołami, instytucjami oraz innymi organizacjami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków).
 16. przeglądanie monitoringu działającego na terenie miasta Krapkowice;

Straż jest zobowiązana w szczególności do:

 1. informowania o zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanej do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów lub administratorów tych obiektów i urządzeń;
 2. zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do pomocy przy usuwaniu awarii oraz skutków klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń;
 3. udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji i posiadanych umiejętności oraz powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;
 4. udzielanie niezbędnej asysty pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
 5. informowanie właściwych organów o przypadkach zagrożenia ekologicznego, niszczenia dóbr kultury, a w szczególności pomników architektury i przyrody oraz utrzymywanie stałej współpracy z tymi organami;
 6. zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej;
 7. prowadzenia niezbędnej dokumentacji z wykonywanych zadań.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

     Ewidencja zdarzeń, interwencji i wykroczeń.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»